Overweging Ari van Buuren – 19 mei

Apocalyps 21,1-5 en Johannes 13,31-35
1
Lieve mensen van God! Vandaag is de 5de zondag van Pasen, het feest van Leven en Liefde.
Het woord ‘liefde’ klinkt daarom vandaag 10x in de liederen van de LWM.
Want wij horen Jezus zeggen – direct na de Voetwassing op Witte Donderdag: “Een nieuw
gebod geef Ik jullie: jullie moeten elkaar liefhebben. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten
ook jullie elkaar liefhebben. Hieruit zullen allen kunnen opmaken, dat jullie mijn leerlingen
zijn: als jullie de liefde onder elkaar bewaren.”
Eerlijk gezegd voel ik mij hier toch wat ongemakkelijk bij. En u?
Als wij naar onszelf kijken – voldoen wij dan aan deze opdracht van Jezus? Is het aan ons af te
lezen, te zien dat wij leerlingen van Jezus zijn? Is de sfeer in onze kerk attractief?
Het criterium is, zegt Jezus: dat wij onder elkaar de liefde bewaren…..
2
Van die liefde was Johannes tot op hoge leeftijd een spreekbuis. Zijn bijnaam is: ‘apostel van de liefde’.
We hoorden uit de Apocalyps één van zijn vol vuur oplaaiende visioenen.
De stem van Christus klinkt met kracht: “Er komt een toekomst met God! Daarin zullen
tranen, dood en verdriet voorgoed voorbij zijn!” Als dàt geen goddelijke liefde is?!…
Wat willen of kunnen wij hiervan al realiseren? ‘God roept ons aan!’ zingt de LWM.
In april 2016 preekte ik ook over dit zondagsevangelie. Toen zei ik aan het eind: “Laat Christus’ liefde ons dragen en verbinden naar een nieuwe genezende en zegenende toekomst van onze parochie.”
Is het in kaart te brengen, hoevéél genezing en zegen wij met elkaar tot stand brengen?
Wat dòen wij met ons spiritueel kapitaal aan liefde?
3
Alleen liefde kan genezen èn zij kan zegenen.
Gebrek aan onderlinge liefde kan leiden tot verwonden van elkaar. Dat veroorzaakt verwijdering.
We kunnen toch niet verhelen, dat dit de afgelopen 5 jaren gebeurde….
Maar de toekomst kan verandering gaan brengen! Dankzij onze nieuwe Pastor Marianus is er iets nieuws begonnen. In het Paasnummer van Hofnieuws schreef hij:
Ik geloof dat God onze kleine of grote fouten, die we misschien hebben begaan, in ons leven wil vergeven. Ik geloof in Gods barmhartigheid en in de kracht van de vergeving. De Liefdevolle God zal ons helpen om in dit verzoenings-proces tot echte vrede te komen. Wij zijn samen onderweg naar verzoening en vrede in de Naam van de Heer.
Jezus zegt: “Hebt elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad…”
Wij mogen niet minder dan zijn goddelijke Missie voortzetten. Laten wij elkaar daarom aanzien, aanhoren en aanraken met de blik en het oor en de tastzin van Jezus. Telkens opnieuw!
4
Johannes 10 beschrijft Jezus vooral als de Goede Herder, de Pastor Bonus. Zijn grootste
kwaliteit is dat hij zijn leven inzet voor zijn schapen….
Hoe bracht Jezus volgens Johannes liefde in praktijk? Hij verlegt grenzen. Op een bruiloft in Kana zorgt hij voor extra wijn. In een nachtelijk gesprek met de Farizeeër Nikodemus maakt hij diens spirituele bewustzijn wakker: “Ja, je kúnt herboren worden!” Jezus ziet de levensdorst van een buitenlandse, Samaritaanse vrouw. Hij zegt: “Je kunt God óveral aanbidden, in Geest en in waarheid!…”
En dan die ambtsdragers, die bij Jezus een vrouw brengen: op overspel betrapt. Volgens de
wetten van toen moest zij gestenigd worden. Jezus gaat eerst wat met zand zitten spelen.
Tenslotte zegt hij: “Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar gooien.” Dàt is Jezus’ pastorale inzet! De vrouw wordt door niemand meer gestenigd. “Ik veroordeel u ook niet”, zegt Jezus, “ga maar naar huis en zondig niet meer!”
5
Wie van u, wie van ons is zonder zonde? Dit besef kan bevrijdend werken!
Voor het eerst leerde ik hier iets van als beginnend jong pastor. Ook ik ben behept met vooroordelen. Maar mensen stortten hun hart uit. Langzaamaan besefte ik, dat elk mens een schepsel van God is. Iedereen heeft oprechte verlangens en kwaliteiten. Pastoraal leerde ik òòk van mensen houden, die ik van nature niet als mijn vrienden zou uitkiezen. Want ooit las ik: kijk eens naar een ander met de ogen van een moeder. Of met ogen als van Christus. Of met ogen als van de Vader van de verloren zoon, in een gelijkenis van Jezus.
Zulke ogen weerspiegelen het licht van de liefde van God! Misschien leerde ik dit nog wel het diepst in de 11 jaren, dat ik geestelijk verzorger in de psychiatrie was. Elk mens heeft tekorten en kwetsuren, zonden èn wonden. We zijn een mens op brekebenen, zingt de LWM straks.
6
Pas onlangs ontdekte ik de diepte van de Paasverhalen in het evangelie van Johannes. Alléén Johannes vertelt, hoe de verrezen Christus Thomas en Petrus bejegent.
Jezus verschijnt extra aan de twijfelende Thomas. “Raak mijn wonden maar aan”, zegt Jezus.
Aan Petrus verwijt Jezus niets, ook al is hij door hem verloochend. Jezus vraagt gewoon, of Petrus hem nog liefheeft. Èn Jezus spreekt Petrus aan op zijn kwaliteiten: “Weid mijn schapen, wees herder van mijn kudde!”
Dus: laten we leven van Gods ontferming. Wees niet hard voor elkaar, maar zacht èn krachtig! Durf elkaar je wonden en kwetsuren te tonen, wees aanraakbaar. Spreek elkaar niet aan op fouten, maar op elkaars kwaliteiten.  Dan gebeúrt wat de LWM zingt: “Liefde tegen liefdespijn, vriendschap tegen duizend vrezen, zoet dat bitter kan genezen, mens voor mensen, recht en vrede, licht en adem, heel veel leven mag je zijn…..” Wij zijn samen onderweg!
7
Zó belichamen wij voor het eerst of opnieuw de Liefde van Christus. Volgens St. Augustinus ontvangen we het Lichaam van Christus om zijn Lichaam op aarde te zijn. Die Gemeenschap – in Amsterdam of in Venray – heeft vele liefdeskwaliteiten.
In de voorbereidingsgroep voor deze Viering vroeg ik Elly Molenaar, Frank de Haas, Janneke de Bruin en Ton Broerse wat zij kenmerkende kwaliteiten vinden.
Zij somden er negen op: betrokkenheid, zorg, trouw, onbaatzuchtigheid, verbondenheid, vriendschap, draagkracht, onvoorwaardelijkheid, belangeloosheid.
Welke liefdeskwaliteit kiest u om zèlf te verspreiden?
Jezus noemt liefde een telkens nieuw gebod! En Augustinus zegt: Liefde is het enige dat niet vermindert door te geven, maar vermeerdert.De liefde kan mij uitheffen boven mij zelf. De liefde maakt mij meer mens.
Amen