Overweging op Startzondag – Ari van Buuren

Jesaja 50,5-9a; Marcus 8, 27-35

  • 1

Op deze Startzondag markeren we de Opening van het nieuwe seizoen 2021-2022. Sinds maart 2020 stokte alles door de corona-crisis. We zagen elkaar niet of nauwelijks. We gingen communiceren via livestreaming en zoom. Nu beginnen we weer! Een collega schrijft: “In de corona-periode zaten we opgesloten. En nu voel ik me als een koe, die weer de wei in mag.”

 

Hebben ook wij er zin in? Zin om ook weer door-de-weeks kerk te zijn?

Of zien we het nieuwe seizoen meer als een doorstart? – met zoveel mogelijk alles als vanouds. Maar is dit vernieuwend? Is de kerk aantrekkelijk en dienstbaar genoeg?

Hoe gaan we naast Vier-huis ook weer (op)nieuw Leer-huis zijn en Dienst-huis?!

Over een nieuw begin beleggen we binnenkort een Parochie-Vergadering.

  • 2

Vanaf vandaag drinken wij weer koffie in de Zuidbeuk! Een Tuinfeest kan pas voorjaar 2022. Verder staan nog zo’n 13 activiteiten in de brochure die u bij de ingang kreeg; ze staan ook op onze website.

Zondag 19 september houden we de oecumenische Vredesviering.

De Filmclub begint 23 september, daarna elke 2de donderdag van de maand.

In oktober start de Gespreksgroep evenals de dinsdagse koffieochtenden.

Op 3 en 17 oktober zijn er Vieringen met gastsprekers over ‘De Inclusieve Samenleving’.

  • 3

In november houden we een parochie-middag over liturgie.

De Eerste H. Communie wordt eindelijk zondag 21 november gevierd.

In december zijn er twee gezinsvieringen: 5 december en Kerstavond; daarna streven we naar een gezinsviering elke twee maanden. De Advents-Vesper is op zaterdag 11 december.

De Kerststallen-expositie, die vorig jaar niet gehouden kon worden, gaat open op zondag 19 december!

Wie wil er meedoen aan enkele nieuwe initiatieven, b.v. op de vrijdag?

Als deelnemer òf als vrijwilliger?? De Pastoraats-groep denkt aan een Meditatie-uur, Taizé-vieringen, de kerk een uurtje open voor gebed of een kaarsje opsteken.

Op vrijdag houdt pater Marianus spreekuur. Hij wil dit alles mogelijk combineren met meer huisbezoeken.

  • 4

Zoals u merkt ben ik begonnen met enkele concrete zaken.

Maar De Vraag vooraf is vooràl: wat is de Inspiratie, de leidraad voor ons nieuwe kerkelijke seizoen? Die vinden we in de Lezingen uit de Profeet Jesaja en het Marcus-Evangelie.

In het voorbereidende gesprek met de Meerklank-cantores kwamen we uit bij het  thema: ‘Leren om Gods helpers te zijn in onze parochie-gemeenschap en samenleving’.

Daarom wil ik nu iets trachten te zeggen over wat God of Christus in dit kader voor ons – èn niet te vergeten: via, óók via – ons betekent.

Dit verken ik slechts in enkele hoofdlijnen en fragmenten: het is aan ieder van ons om dit uit te werken, toe te passen.

Wat kunnen en mogen wij, wat moeten wij als Jezus’ leerlingen en helpers betekenen?

 

  • 5

Ons leven en onze samenleving zijn door de corona-crisis nogal door elkaar geschud.

Er zijn niet weinig ouderen en jongeren beschadigd uit gekomen: met krassen op hun ziel.

Zij, wij hebben vragen zoals: Wat kan ik nog? Hoe moet ik verder? Wat is nog mijn roeping, mijn identiteit? Wie ben ik, wie ben jij?

Over deze vragen gaat ook het zondagsevangelie met diverse lagen in de woorden van Jezus. Eerst vraagt Jezus aan zijn leerlingen, wie hij volgens de mensen is. Hij krijgt 3 antwoorden: “Sommigen zeggen: Johannes de Doper; anderen: Elia. Nog weer anderen zeggen: hij is een profeet.”

Jezus’ leerlingen zijn kennelijk wèl in gesprek met anderen over hun Heer en Meester.

Zijn wij nog in gesprek met anderen over Jezus?… En maken wij zelf èn/of samen nog wel eens de balans op over vragen als: wie is voor mij God, wie Jezus, wie Maria?

In het zondagsevangelie is dát juist de directe vraag, die Jezus aan zijn leerlingen stelt: “Wie zeggen jullie, jullie zèlf dat ik ben?” Jezus vroeg dat tόen. Nog steeds is deze vraag relevant voor ons als christenen. We zijn niet enkel een gezelligheidsclub.

Petrus’ antwoord is dat Jezus de Christus, de Messias is. Het gaat om zijn caritas.

  • 6

Jezus stelt dus de vraag: “Wie ben ik volgens jullie?” Hèt antwoord geeft Petrus: “U? U bent de Messias!”

De reactie van Jezus is wel merkwaardig. Voelt hij zich nu gezien en erkend door Petrus? Nee, Jezus verbiedt zijn leerlingen expliciet erover te praten, dat hij de Messias is! Dat is een soort geheim. Eerst moet hij uitleggen, wat hem als Messias en Mensenzoon te wachten staat. Hij geeft catechese over zijn caritas in lijden, dood en verrijzenis.

 

Toen ging er een zwaard door de ziel van Petrus! Hij wil er niet van hóren, dat Jezus zou moeten lijden… Het is alsof in Petrus de woorden van Jesaja resoneren, die wij in de eerste Lezing hoorden. Daarin vertelt de profeet over zijn beproevingen en de offers die hij brengt: hoe men hem mishandelt door hem op zijn rug te slaan en zijn gezicht te verminken.

De profeet blijft trouw aan zijn roeping en deinst niet terug. En hij gelooft, dat God zelf hem en andere gewonden of zieken hoe-dan-ook zal helpen!

 

Ook in ónze tijd moeten wij veel meer oog krijgen voor de wonden van Christus, en dat verbinden met ziekte en leed in de wereld.

Daarom kregen deze week nabestaanden van de MH17-vlucht in 2014 boven Oekraïne spreekrecht. Daarom herdachten wij gisteren 9-11: de aanslagen 20 jaren geleden in de USA op met name de Twin Towers. De zielen van de nabestaanden werden voorgoed verwond.

 

  • 7

Jezus reageert streng op Petrus’ mede-lijden. Hij wijst het af! Het gaat Christus om Gods mede-dogen. God is de helper, die ons trouw blijft in goede en kwade levensdagen.

Christus is gekomen om onze zonden en wonden te helen.

De Heilige Geest maakt ons los van ons ego en ons dikke ik. We moeten niet steeds op safe spelen. In Gods perspectief verspeel je dan juist je leven. Verbonden met Christus en het Evangelie zul je je leven en onze samenleving redden! Zó zijn wij Gods leerlingen en helpers.

 

Vandaag nodig ik u uit om eens bewust te kijken naar de tekst op het baldakijn boven het altaar:  “Door Hem, met Hem en in Hem.”

Door Christus geloven wij. Met Christus geloven wij. In Christus geloven wij.

Lof zij Hem in eeuwigheid, Amen.

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.