Overweging Pastor Marianus

2e zondag van de advent:

Jesaja 40,1-5.9-11, Marcus 1,1-8

 Verzoening met God, met elkaar en de schepping 

Lieve parochianen, zusters en broeders. De tijd gaat zo snel voorbij. Vandaag zijn we op de tweede zondag van de advent gekomen. Om ons heen zien we de kerstverlichting al aanwezig. Het is mooie en prachtig om het te zien en ervan te genieten.

Maar, wij zitten nog steeds in de voorbereidingstijd van Kerstmis. De tweede kaars van de adventskrans  hebben we aangestoken. Vóór  ons liggen nog twee adventszondagen. Ons verlangen naar Kerst wordt groter en groter. Dat is fijn om zo te kunnen ervaren, zeker in deze moeilijke tijd. De Kerst komt er aan.

In de blijde boodschap van de afgelopen zondag ging het over de waakzaamheid. Wij moeten waakzaam zijn en met geduld wachten op de komst van Jezus, het Kerstkind. De betekenis van die waakzaamheid is vandaag meer duidelijker en concreter geworden. Die raakt ons allemaal. Het gaat over de verzoening tussen God en de mens, tussen de mens en Gods schepping.

De profeet Jesaja spreekt vandaag opnieuw zijn profetische woorden tot ons en tot de hele wereld, over wat we moeten doen om tot de innerlijke en geestelijke verzoening met God, met elkaar en met de schepping te komen.

In dat verband verwijst het Marcus-evangelie ons naar de oorsprong en het begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God. De profeet Jesaja had tussen 750 en 700 jaar vóór Christus aan de wereld verkondigd: “Zie, Ik zend mijn bode voor u uit, die voor u de weg zal banen; een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht.” De profeet Jesaja had dit gedaan in de Naam van God, de Schepper van de hemel en de  aarde.

Wij komen ook in Marcus evangelie Johannes de Doper tegen. Hij is de bode die de profeet Jesaja verkondigde. Hij was een eenvoudige man. Hij kleedde zich in kameelhaar met een leren gordel om zijn lendenen; hij at sprinkhanen en wilde honing. God riep hem op om zijn heilsplan voor de hele mensheid voort te zetten.

Hij voerde Gods heilsplan uit met concrete daden. Hij koos de woestijn als de passende plaats voor zijn beweging. Daar preekte hij tot vele mensen over een doopsel van bekering tot vergiffenis van de zonden.

Zijn beweging trok inderdaad vele mensen, uit de landstreek Judea en alle bewoners van Jeruzalem. Ze lieten zich door hem dopen in de rivier Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Het was een groot gebeuren voor de mensen toentertijd.

Maar al die mensen doopte hij alleen maar met water uit de rivier Jordaan. En tot al die mensen zei hij deze krachtige, inspirerende en bemoedigende woorden: “Na mij, zei hij, komt die sterker is dan ik, en ik ben niet waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.”

In deze woorden van Johannes de Doper ligt het geheim of het mysterie van ons doop-sacrament. Wij zijn gedoopt niet alleen met water, maar ook met de Heilige Geest, de Kracht van God. Door het doop-sacrament zijn we bevrijd van alle zonden en fouten, vooral van de erfzonde van Adam en Eva. Door het doop-sacrament komen we tot verzoening met God, met elkaar en met Gods schepping. En dit verzoening element vragen wij aan God en aan elkaar, elke keer opnieuw, wanneer wij de  Woco en de eucharistie samen gaan vieren, zoals vandaag.

De eerste lezing uit de profeet Jesaja bevestigt het belang van onze verzoening met God, met elkaar en met de schepping. Troost, troost toch mijn stad,- zegt uw God – , spreek Jeruzalem moed in, roep haar toe dat haar straftijd voorbij is, dat haar ongerechtigheid vergeven is, dat zij uit Gods hand haar zonden dubbel betaald heeft gekregen. Uw God is op komst.

Deze verzoende woorden worden vandaag tot ons allen gericht. Op deze tweede zondag van de Advent proberen we werk te maken van ons thema over verzoening. Dat wij ons open willen stellen om ons leven te vernieuwen en te veranderen. Veranderen van alles wat minder goed was geweest in ons leven, en voortzetten wat goed is voor onze toekomst. De richting van onze verzoening is verticaal- naar God toe, en horizontaal- naar elkaar en naar de schepping toe.

Zusters en broeders, laten we in de komende zes dagen  werk maken van deze blijde boodschap van verzoening met God, met elkaar en met de schepping. Dan kunnen we Kerstmis gaan vieren met een nieuwe innerlijke en geestelijke kracht. Wees niet bang! Wij geloven in God die barmhartig is. Hij is de goede Vader voor ieder mensen kind. Hij houdt van ons zoals we zijn. In die God geloven wij samen.

Ik sluit mijn woorden af met de woorden van Lucas evangelie: zie, de Heer zal komen om zijn volk te verlossen. Zalig die klaar staan om Hem tegemoet te gaan. Amen.

Pastor Marianus Jehandut SVD.

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.