Pinksterpreek Ari van Buuren

bij de Lezingen van Handelingen 2,1-11 en Johannes 14, 15-16; 23b-26

 

  • 1

Hoe hebt u geslapen vannacht? Zonder het te weten hebben we doorgeademd.

Als we spreken of zingen ademen we ook door. De ademhaling gaat ‘gewoon’ door – dat is eigenlijk een wonder! Anders gezegd: wij worden door-ademd. De Heilige Geest ademt door ons heen, ademt in ons. Hierbij vond ik een prachtig lied uit Iona: ‘Today I awake.

  1. a)                                                                 c)

Vandaag ontwaak ik                                      Vandaag beaam ik

en God is er, vòòr mij uit.                               de Geest in mij;

Vannacht toen ik droomde                            zij bidt en zij werkt,

ontbood Hij de dag;                                       is in strijd en in rust.

want God slaapt nooit,                                  De Geest inspireert

maar schildert de morgen                             alle leven, dat verandert:

met flarden vol goud                                     vrees wordt vertrouwen,

of heerlijk in ’t grijs.                                       kapot wordt gezegend. 

  1. b)                                                             d)

Vandaag sta ik op                                         Vandaag geniet ik

en Christus is nààst mij.                               van God Drievuldig rondom mij,

Hij wandelde door het duister                     boven en onder,

om nieuw licht rond te strooien.                 voor en achter mij.

Ja, Christus lééft                                            De Schepper, de Zoon,

en lokt zijn mensen                                        de Geest tezamen –

tot hoop en tot heling,                                   zij riepen mij tot leven

verzet en overgave.                                       en noemen mij hun vriend(in).

 

De ademhaling alleen al lijkt een bewijs van de Geest van God, die ons bewoont.

In Vlaanderen zegt men zo mooi: “Het ademt, het Pinkstert in ons.” Dat gebeurt dag in dag uit. Zo zijn wij geschapen, zo worden we herschapen.

Zo ontvingen wij onze Adem – zo geven we ooit onze Adem terug aan God.

  • 2

Heel mooi vind ik wat Paulus (in Romeinen 8) zegt: “De Heilige Geest zucht in ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.” Misschien denkt de Geest ook aan Oekraïne. De Geest van God zucht en bidt in ons.

Is dit doodsnood? Nee, dat is barensnood! De Geest van God hoopt met en in ons, dat deze wereld niet kapot en niet de verdoemenis ingaat. Het wordt een nieuwe wereld, Gods Koninkrijk dat nieuw zal komen.

Onze wereld is in barensnood! Dat geeft een beetje hoop en perspectief.

 

Ik hoop zo in enkele gedachten al iets van Pinksteren hoorbaar te hebben gemaakt. Hoorbaar? Het Pinksterevangelie zegt: “Er was adem, er was lucht, er was wind…” Op het eerste Pinksterfeest was er kortom: bewéging!

Vandaag zou ik willen zeggen: die beweging brengt tot bewogenheid.

We gaan ons door de Pinkster-Geest anders gedragen. Ons leven wordt, klassiek gezegd, geheiligd. De Pinkster-taal is een taal van liefde, troost en hoop. Die taal mogen we spreken en uitstralen. Die taal mogen we incarneren. Die taal mogen we in lichaam en geest duidelijk maken.

  • 3

Jesaja zegt: “De Geest is zevenvoudig!” (11,2-3) Er zijn 7 gaven van de Geest. Ik noem ze: wijsheid en inzicht; sterkte, beleid en kennis; Godsvrucht en ontzag voor God. Zijn deze Geestesgaven al kwaliteiten van ons geloof geworden?

En Paulus noemt in de Galatenbrief (5,22) 9 vruchten van de Geest. Ik noem ze:

liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid of zachtmoedigheid, en ingetogenheid. Zijn dit al onze kwaliteiten? Opereren we daarmee? Maken we dat zichtbaar? Geven we dat door? Durven we ook onze kwaliteiten te toetsen – bij onszelf en bij onze parochie?

Zo leven wij door de Geest geïnspireerd in deze wereld. Dan komt er nieuw leven en vernieuwing. Dan komen er élan en enthousiasme, ontstaan er kracht en moed.

  • 4

Er wordt wel eens gezegd, dat Pinksteren zo moeilijk uit te leggen is. Maar thans denk ik, dat dit toch best meevalt. Het valt best mee, als we elkaar ook bemoedigen en uitdagen.

Je kunt in onze wereld een optimist zijn òf een pessimist. Er zijn altijd argumenten voor zowel het een als het ander.

Optimisme zorgt voor hoop. Maar onlangs las ik bij de jonge filosofe dr Mara van der Lugt: optimisme kan ook tekortschieten in vertroosting!… Optimisme is zo oppervlakkig, dat het de troost vergeet. Pessimisme is misschien realistischer, maar het mist de hoop.

Met de nieuwe Pinkstertaal van hoop, troost en liefde kan dit anders worden: minder oppervlakkig in de hoogte, minder zwaarmoedig in de diepte…

  • 5

We lazen vandaag 2x in het Johannes-evangelie: “De Vader zal op mijn gebed u een andere Helper geven.” Het leuke van Bijbelwoorden is, dat je die ook telkens anders kunt vertalen. Die weergaven kloppen allemaal, al hebben ze elk iets eigens.

Letterlijk betekent ‘Helper’ degene, die er bij geroepen wordt. In moeilijke omstandigheden is dat vaak een advocaat, een adviseur of een pleitbezorger. Je kunt het ook vertalen als trooster.

Maar het gaat nog verder dan dit. “Die helpende troostende Heilige Geest, zegt Jezus, zal u alles leren en alles wat ik gezegd heb in uw herinnering brengen.” Laten we elkaar dit doorgeven in catechese en educatie! Dit gaat door, als je leeft met de Geest. Die Geest leidt je in de waarheid, vervolgt het Johannes-evangelie.

  • 6

Daar geloof ik in! In vruchten, in gaven, in kwaliteiten van de Heilige Geest.

Door die Geest kunnen we mooie mensen worden. Kijken we elkaar daarop aan? We zijn mooie mensen-van-God, mooie zonnebloemen…

Pas zat ik te bladeren in een  boek over Vincent van Gogh, de schilder van het licht en van de zonnebloemen. Opeens dacht ik: het Pinksterfeest van de Geest is een feest van zonnebloemen, van òns als zonnebloemen.

In het Frans heten zonnebloemen ‘tournesols’. Het zijn bloemen, die in  beweging zijn en zich telkens keren naar het zonnelicht.

Dat is Pinksteren.

  • 7

Laten wij ons keren naar het Licht van Christus. Laten wij in beweging komen! De wereld gaat niet naar de verdoemenis. Zij wacht op de geboorte van een nieuwe wereld: Gods Rijk.

Lof zij U, Christus, in eeuwigheid. In de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.