overweging Pastor Marianus

C&F-Viering in St. Petrus Banden Diemen

1 Korintiërs 11,23-26; Lucas 9,11b-17.

Thema : Waar hongeren we samen naar?

 

Beste parochianen van onze regio Clara & Franciscus,

Het is fijn om u allen te zien en te ontmoeten bij deze gezamenlijke C&F-viering. In deze viering leren wij elkaar kennen.

 

Waar hongeren we samen naar? – dit is het thema van deze viering.

Wie zijn “we” in het thema? Alleen gelovigen of hele samenleving?

Onze moderne samenleving wordt overvoerd met prikkels, die aanzetten tot consumptie. Veel mensen geven toe aan die prikkels. Veel mensen lijden aan overgewicht.

Maar de hele samenleving lijdt aan een vorm van spirituele ondervoeding.

Men stilt de honger – naar het geestelijke – met de verkeerde middelen, materiële middelen.

Het geloof biedt gezond voedsel door zingeving, die betrouwbaar is en liefdevol.

 

De broden en de vissen in het zondagsevangelie zijn symbool van gezond eten: voldoende energie door het brood, en voldoende bouwstoffen door de vis. Het is sober, maar toereikend.

De broden zijn ook symbool van herstel van de samenleving. De 12 korven brood verwijzen naar de stammen van Israël. Tien stammen zijn verstrooid geraakt. Ze hebben hun identiteit als volk van God verloren en zijn opgelost, verdwenen in de wereld van de ongelovigen.

Dat kun je als negatief zien. Maar er zit ook een positieve mogelijkheid in. Via deze verloren stammen komt heel de mensheid in beeld als potentieel volk van God. Paulus en Lucas volgen deze gedachtelijn. Dit is hun model voor missionering van de heidenen.

 

De eerste Lezing citeert een klein stukje uit de Eerste brief aan de christenen in

Korinthe. De context is die van samen eten, van voedsel met elkaar delen. Armen en rijken vormen één gemeenschap – dat is de bedoeling. Maar de praktijk in Korinthe is anders. Paulus herinnert de rijken er aan, hoe de maaltijd van de Heer bedoeld is. Wie afbreuk doet aan de gemeenschap, doet ook schade aan zichzelf. Die schade kan verschillende vormen aannemen. Paus Franciscus heeft de encycliek Fratelli tutti geschreven. Daarin laat hij zien hoe wij onszelf tekort doen, wanneer we niet alle mensen beschouwen als onze broeders en zusters.

De kracht om groot te denken en consequent te handelen krijgen wij van boven. Van God, die onze menselijke verdeeldheid en tegenstellingen overstijgt.

 

Wat kan ons als locaties binnen C&F bij elkaar brengen?

De herkenning van de ware honger naar geestelijk voedsel en een rechtvaardige wereld.

Wij zijn één in onze inspiratie door de Vader, Zoon en Heilige Geest. Deze opdracht naar de buitenwereld maakt ons één. Want als het goed is, zijn wij een teken van die komende wereld van God.

Zijn wij ook een instrument dat bijdraagt aan het komen van dit Koninkrijk van God? Wanneer zie je in C&F iets van die twaalf manden?

Ik denk aan de installatie-viering van mijzelf als pastoor op 11 juli 2021. Ook denk ik aan de Vormsel-vieringen van 29 mei in de Martelaren en van 6 juni in de Urbanus. Ik denk ook aan onze Eerste Heilige Communie-vieringen van zowel vorig jaar in de Martelaren, als van dit jaar in de Urbanus.

In deze vieringen kreeg ik een voorproefje van wat kerk-zijn, wat koninkrijk van God kan betekenen – als een open en gastvrij getuigenis van ons geloof.

 

Waar zijn we concreet mee bezig om Samen op Weg te gaan?

  1. De gespreksavonden over Synode 2023 op alle locaties. Verslag door diaken

Han. Ook 3 groepen jongeren hebben meegedaan.

Dit is een aanzet voor de toekomst van C&F.

 

  1. Studiebijeenkomsten van het Breed Pastoraal Toekomst Beraad. Twaalf

verkenners zijn gaan kijken naar het ‘land van belofte’. Dit leerproces was

verrijkend voor de deelnemers.

Na de zomer willen we voor C&F een eiland-dag houden met dertig kernvrijwilligers uit alle locaties. Om praktische redenen kunnen er niet meer mensen tegelijk. Misschien houden we twee keer zo’n dag. In elk geval willen we zo veel mogelijk mensen betrekken bij dit zoeken naar de toekomst.

 

  1. Een volgende stap is soortgelijke bijeenkomsten houden voor elke parochie

afzonderlijk. Zo wordt de kring nog groter en kan voor elke locatie een eigen

traject worden gevonden. Want vanuit verschillende vertrekpunten zijn we

op zoek naar een gemeenschappelijk doel.

 

  1. De ABG-gemeenschap is momenteel bezig met wat we noemen: Samen op

Weg gaan van twee gemeenschappen – Anna-Bonifatius en Gerardus Majella

– naar één nieuwe gemeenschap.

Het locatie bestuur neemt alle parochianen mee in dit proces door de gezamenlijke vieringen en door gesprekken die gevoerd worden met de groepen van de vrijwilligers die er zijn. Dit proces gaat nog verder….

 

  1. Het Algemeen Bestuur van C&F is momenteel bezig met een meerjaren

Onderhoudsplan voor alle kerkgebouwen binnen ons Samenwerkingsverband.

Dit alles heeft te maken met de toekomst van onze regio-parochiegemeenschap.

 

  1. Sinds afgelopen jaar hebben we alleen maar 3 betaalde pastorale krachten

beschikbaar. Dat is te weinig voor onze grote regio-parochie. Daarom hebben

we meer vrijwilligers nodig om de pastores te kunnen ondersteunen.

 

  1. De Inter-Parochiële Caritas-Instelling is gevormd. Dit orgaan is bedoeld om de noden van onze parochianen binnen C&F te kunnen helpen. Onze stads-

diaken: Colm Dekker begeleidt deze groep.

 

  1. Binnen ons Samenwerkingsverband zijn er twee diaconale projecten in de

ABG-parochie aanwezig: de Kiemkracht- en Hangmannen-projecten. Twee keer

per week is er inloop-gelegenheid voor de bezoekers. Iedereen is daar

welkom. Ik ben zelf direct betrokken bij deze twee projecten. Via deze

projecten maken we als Kerk elke week een verbinding met de samenleving.

Op deze manier realiseren we iets van wat we hebben gehoord bij de

broodvermenigvuldiging.

 

  1. Bij deze diaconale projecten zie ik iets dat ook in de parochies meespeelt.

Onze diversiteit in leeftijd, cultuur en leefomstandigheden. Bij mijn installatie

heb ik U verteld over mijn droom van een interculturele parochie. Ik hoop dat

U mij en het bestuur wil helpen om zo’n interculturele parochie steeds een

stapje dichterbij te brengen.

Met dit alles proberen we het koninkrijk van God gestalte te geven zowel

binnen de parochie, als naar buiten, naar de samenleving en de wereld toe.

 

 

Beste parochianen, kunt u zich hierin vinden?

Bent u het eens wat ik zojuist gezegd heb?

We zijn deze overweging begonnen met de vraag: ”Waar hongeren we samen naar?” Vindt u dit een goede weg, die wij zojuist uitgestippeld hebben?

Vindt u ook, dat we op deze manier het Rijk van God gestalte geven hier in deze regio?

Voelt u zich ook hierbij betrokken? Bent u bereid om hieraan mee te werken?

 

 

We vieren vandaag het feest van Sacramentsdag: de dag waarop we gedenken

dat onze Heer Jezus Christus zichzelf gaf aan zijn leerlingen in brood en wijn.

Ook nu wil Hij ons laten delen in deze gave, opdat wij door Hem geïnspireerd

worden en de kracht ontvangen om naar elkaar toe te groeien.

Om te groeien naar een gemeenschap, die oog heeft voor zowel de noden van binnen de gemeenschap als die van de wereld om ons heen – en zo gestalte te geven aan het Rijk van God in onze wereld.

Onze patroonheiligen Clara en Franciscus hadden ook een grote verering

voor het Heilige Sacrament van de Eucharistie. Mogen zij ons helpen om te

groeien in onze dienst aan God en aan de wereld.

 

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.