20240317_221629 (1)

Gregoriaanse Vesper door Vrouwen-schola Jubilemus Domino

Op 16 maart 2024 bracht de Vrouwen-schola van Jubilemus Domino o.l.v. Catharina Bonsel in de Noordbeuk van onze kerk een Gregoriaanse Vesper ten gehore, behorende bij de vooravond van de 5e zondag in de 40-dagentijd.

 

In de tijd voor Pasen is het in de Martelaren al jaren gebruikelijk dat er een vesperviering gehouden wordt, maar het was de eerste keer dat gekozen is voor een Gregoriaanse vesper.

In de Nederlandse kloosters wordt sinds de uitwerking van het tweede Vaticaans concilie de getijden in het Nederlands gezongen waarbij gebruik gemaakt wordt van de schitterende psalmvertaling van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde, op een toonzetting van een aantal Benedictijner monniken.  Dat heeft het voordeel dat bezoekers van die vieringen, als ze dat willen, betrekkelijk makkelijk kunnen mee-zingen. Nadeel is dat de schoonheid van de vele eeuwen lang gebezigde gregoriaanse koorzang in de vergetelheid dreigt te raken.

 

Heel mooi dus dat Catharina Bonsel met haar kleine Vrouwen-schola  het aangedurfd heeft zo’n traditionele, geheel gezongen,  vesper te doen herleven. En het koor is niet over één nacht ijs gegaan. Het weekend, voorafgaand aan de uitvoering, hebben zij doorgebracht in het Lioba klooster in Egmond. Enerzijds om in de juiste stemming te komen, anderzijds om heel intensief te oefenen!

En dat heeft rendement opgeleverd, want de uitvoering van de vesper was een groot succes. Ongelooflijk hoe mooi de gezangen door de acht-vrouw sterke schola ten gehore werden gebracht.

Het was een uitvoering, die zeker in de toekomst een keer voor herhaling vatbaar is.

Na afloop van de viering, waarin Ari van Buuren een korte meditatie verzorgde, verraste Catharina de aanwezigen op een korte maar gedegen uiteenzetting over Gregoriaanse muziek, waarbij ook nog door de aanwezigen gezongen werd.

 

Als kers op de taart werd als slot een deel van het “O magne Pater” van de Duitse mystica Hildegard von Bingen (1098-1179) ten gehore gebracht.

De avond werd besloten met de bekende voedzame soep van Janneke en Liesbeth.

Vesper

Vesper in de Vasten

Het is een zinvolle traditie in onze Martelaren van Gorcum-parochie om een Vesperviering te houden in de Veertigdagen-tijd: de tijd, waarin we stilstaan bij de Passie van onze Heer Jezus Christus.

Ditmaal willen we dat doen op zaterdag 16 maart, 16:30 uur. Na de viering is er een sobere gezamenlijke maaltijd.

 

De Vrouwen-Schola van Jubilemus Domino o.l.v. Catharina Bonsel verzorgt het Gregoriaanse karakter van deze Vesper. Ook liederen van Hildegard von Bingen zullen klinken.

 

Ari van Buuren houdt een korte meditatie, waarin hij tevens aansluit bij de drie voorgaande zondagse themavieringen over het lijden in de wereld.

Na afloop van de Vesper zal Catharina de prachtige klassieke liturgische muziek toelichten.

 

Hierna bent U van harte welkom om deel te nemen aan de sobere maaltijd met een heerlijke soep en een broodje.

Wij vragen een kostendekkende bijdrage van 5 euro mede bestemd voor het vastenproject “Schoon water op West Timor”.

Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u dit laten weten door mij aan te spreken of via de mail jannekedebruin53@gmail.com

Van harte welkom!

Janneke

 

job

Themavieringen voorjaar 2024 – Het kwaad in de wereld

In de Martelaren kennen we al jaren in de Adventstijd de maand van de Gastsprekers. Sinds vorig jaar hebben we in de 40 dagentijd een drie- of viertal themavieringen, waarbij onze eigen voorgangers de overweging over één thema houden. Vorig jaar was dat thema “Verlossing”, dit jaar gaan we proberen een voorzichtig antwoord te vinden op de moeilijke vraag hoe het kwaad in de wereld komt.

Waar komt dat kwaad vandaan in een wereld waarin we toch naar het goed streven? Hoe komt het dat het slechte mensen vaak voor de wind gaat, terwijl goede mensen soms door het ene na het andere ongeluk worden getroffen? Hoe kan Auschwitz, Vietnam, Oekraïne, Gaza en nu weer Jemen?

Deze vraag stellen – gelovige – mensen al eeuwen en een echt antwoord is er nog nooit gevonden. Wij gaan daar in de 40-dagentijd mee aan de slag, maar pretenderen niet dat wij het definitieve antwoord zullen vinden.

 

De Amerikaanse rabbijn Harold Kushner (1935-2023) schreef een beroemd boek over dit thema: “Als het kwaad goede mensen treft”. Hij schreef dit boek nadat zijn zoontje, bij wie als baby de ziekte Progeria was geconstateerd, op 15-jarige leeftijd gestorven was. En hij nam als basis om deze ellende te verklaren het Bijbelboek Job.

Door het verhaal van Job te analyseren kwam hij tenslotte tot een voorzichtig antwoord op zijn vraag hoe het komt dat goede mensen zo vaak door het kwaad worden getroffen.

 

In de eerste van de themavieringen zullen wij aandacht besteden aan dit nog steeds zeer leesbare en goed doorwrochte boek.

De voorganger in de tweede viering zoekt de invalshoek bij Etty Hillesum, de Joodse vrouw die vrijwillig in Westerbork haar lotgenoten hielp en tenslotte in Auschwitz omkwam.

De  voorganger in de laatste viering laat zich inspireren door Dietrich Bonhoeffer, de Duitse theoloog en verzetsstrijder, die in WO II door de Duitsers vermoord is.

Op die manier proberen we tot een aarzelend antwoord te komen op de vraag “Waar komt het kwaad in de wereld vandaan?”

 

25 februari Frans Woortmeijer LWM
3 maart Frank de Haas en pastor Marianus Meerklank
10 maart Ari van Buuren LWM

 

Frans Woortmeijer

Vastenactie Logo CMYK

Vastenactie: Schoon water op West Timor

Ik heb dorst en jullie hebben mij water gegeven (Matteüs 25,35)

Op 18 Februari, de eerste zondag van de Veertigdagentijd, komt zuster Elvira, SSpS na de viering een presentatie geven over ons Vastenproject:

 Schoon water op West Timor.

Zr Elvira komt uit Timor; zij woont in Den Haag.

Pater Yan heeft de aanvraag gedaan voor een eigen doel van onze Vastenactie 2024;  na een lange procedure is dit goedgekeurd. Het project wordt gedragen door de vijf parochies van ons samenwerkingsverband Clara & Franciscus. In elke parochie wordt ons project gepresenteerd op de achtereenvolgende zondagen in de Veertigdagentijd. Dit start in de Martelaren van Gorcum-parochie.

 

Schoon water op West-Timor

Sommige afgelegen dorpen op West-Timor hebben gebrek aan water voor het dagelijks leven en om voedsel te verbouwen. De lokale parochie gaat samen met de dorpsbewoners een waterleiding aanleggen, waar drie dorpen van zullen profiteren.

 

Wat is er aan de hand?

Nog altijd zijn er op West-Timor dorpen, die gebrek hebben aan schoon water. In het noorden van het district Malakka liggen de dorpen Baunaba, Sonaf en Hulanok. De meeste mensen leven er van de verbouw van mais en cassave. Door droogte als gevolg van klimaatverandering blijven de opbrengsten achter. Veel mannen trekken weg, om elders een inkomen te verdienen. Daardoor wonen in de dorpen vooral vrouwen en ouderen.

 

Wat willen we bereiken?

De enige duurzame oplossing voor het waterprobleem is de aanleg van een waterleiding. De lokale kerkgemeenschap leidt het project. De bevolking respecteert nog altijd de tradities van de voorouders. De inwoners van de dorpen voelen zich sterk met elkaar verbonden en zijn gewend samen te werken en elkaar te helpen. Schoon water zal hun dagelijks leven makkelijker maken. Daarmee kunnen de mensen ook groenten verbouwen en verkopen om geld te verdienen.

 

Hoe doen we dat?

Onder leiding van de priesters van de parochie zullen lokale ondernemers en dorpelingen samen een waterleiding aanleggen: van de waterbron in Mausone naar de dorpen Baunuba, en Sonaf. Ook de inwoners van het dorp Husanok, dat vlakbij Baunaba ligt, zullen hiervan profiteren.

 

Donaties kunnen gegeven worden door middel van collectes. Aanbevolen wordt ook om te geven via de rekening van de Urbanuskerk in Duivendrecht IBAN: NL39RABO035 180 1863 onder vermelding “Vastenactie op West Timor”.

We streven naar een opbrengst van 8000 euro!

Logo-Wereldgebedsdag

Oecumenische viering Wereldgebedsdag in de Hofkerk

Vrijdag 1 maart 2024 19:30u oecumenische viering Wereldgebedsdag in Hofkerk

 

Thema: “Verdraag elkaar in liefde, Efeziërs 4, 1-7

Vrijdag 1 maart 2024 gaat het Gebed opnieuw de wereld rond.  In 455 plaatsen in Nederland wordt dan gebeden, gezongen en gecollecteerd voor enkele projecten: bestemd voor Israëlische en Palestijnse jongeren.

 

De viering van 2024 roept ons op om elkaar te dragen en verdragen in liefde, ondanks alle problemen en onderdrukking. Dat is ditmaal heel actueel, want de liturgie werd geschreven door een groep Palestijnse Christenvrouwen uit verschillende kerken.

Het thema, dat de vrouwen kozen is gebaseerd op Efeziërs 4, 1-7.  De brief van Paulus aan de geloofsgemeenschap te Efeze. Paulus dankt God voor de Efeziërs, die hun liefde en geloof leefden. Hij bidt God dat ze de drie waarheden mogen zien: de hoop waartoe God de discipelen heeft geroepen, de rijkdom van Gods glorieuze erfenis onder de heiligen, en de onmetelijke grootheid van Gods kracht.

 

Wij vieren de Wereldgebedsdag samen met de EBG, de RK Martelaren van Gorcum-parochie, de PKN-wijkgemeente De Bron en pioniergemeente ‘Betondorp bloeit’.

U bent van harte uitgenodigd voor deze viering op vrijdag 1 maart a.s. om 19.30 uur in de Noordbeuk van de Hofkerk van de Martelaren van Gorcum, Linnaeushof 94.

 

Bidt u mee met de gebeden van de Palestijnse vrouwen? Discussie over de liturgie

Reeds vijf jaar geleden werd tijdens de internationale conferentie van de WGD (Wereld Gebedsdag) Palestina als gastland voor de viering van 2024 gekozen.

Gezien de oorlog in Gaza tussen Hamas en Israël sinds 7 oktober 2023 ontstond er discussie over de viering en liturgie. Na gesprekken met diverse kerkgenootschappen, pastores en predikanten heeft het Nederlands comité besloten om de liturgie uit Palestina te handhaven.

Er is natuurlijk begrip voor de aarzelingen, maar de bezwaren zijn politiek ingegeven. De Wereldgebedsdag betekent vooral geloofsverbinding en solidariteit met Christenen elders ter wereld. De Palestijnse Christenen zijn in hun omgeving helaas een uiterst kleine minderheid; zij verlangen naar solidariteit en erkenning door Christenen elders ter wereld.

Als wij nu de Palestijnse liturgie zouden vervangen door een andere zullen de Palestijnse kerken en christenen dit als uitsluiting kunnen ervaren. Onze Wereldgebedsdag 2024 dient Vrede en Verzoening in het Midden-Oosten uit te stralen. Daarnaast is de woordkeuze van de liturgie mooi en behoedzaam invoelend en waardig – ook in het licht van de gebeurtenissen. De Palestijnse vrouwen uit verschillende kerken nodigen ons uit om samen met hen te bidden en te handelen. Dit kunnen wij niet naast ons neerleggen.

Het Kunstwerk                 

Het WGD kunstwerk is gemaakt door Halima Aziz. Het werk vertegenwoordigt drie Palestijnse vrouwen die samen bidden in de natuur op een vredige plek. De olijfbomen/takken zijn een teken van eeuwig en overvloedig leven.

0913_Visual_16x9_WvG-1

Week van gebed voor eenheid van christenen 2024

Ook in 2024 van 21 t/m 28 januari is er weer een Week van gebed voor eenheid van christenen. Deze staat in het teken van het grote gebod:

Heb God lief… en je naaste als jezelf  aan de hand van Lukas 10 vers 25-37.

 

Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37). Broeders en zusters van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties in Burkina Faso werkten eensgezind samen bij het maken van het materiaal, daarin ondersteund door de gemeenschap van Chemin Neuf.

In Burkina Faso en de wijdere Sahel-regio heerst een sterke religieuze verdeeldheid. Daarom is het bijzonder dat zoveel verschillende groepen eensgezind samenwerkten aan de samenstelling van de oecumenische viering en de gebedspunten voor de acht dagen. Wij hopen dat het thema en het aangeboden materiaal ook in Nederland zal leiden tot vruchtbare samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen.’

De Week van gebed voor eenheid daagt uit om elkaar werkelijk als naaste te zien, en actief stappen te zetten om onze wederzijdse onbekendheid en vooroordelen te overbruggen. Ook dit jaar kijken we er weer naar uit om met onze mede zusters en broeders van Gemeente de Bron, de Koningskerk, het Leger des Heils en de Martelaren van Gorcum parochie samen te bidden.

 

Op zondag 21 januari vieren wij dit met een oecumenische woord- en gebedsviering in de Protestantse Gemeente de Bron.

Inloop en ontvangst is vanaf 10.00 u  Aanvang van de viering is om 10.30 u.

 

Ari van Buuren van de Martelaren van Gorcum parochie verzorgt de overweging.

 

De muzikale ondersteuning wordt verleend door een koor van de Koningskerk.

Daarnaast is er ook samenzang.

Laten we als Martelaren van Gorcum parochie onze mede broeders en zusters ontmoeten in gemeente de Bron op zondag 21 januari 2024.

Janneke de Bruin en Ari van Buuren

de-bron-church-amsterdam-netherlands-180115840

Nieuws uit de buur-gemeente

Kerstfeest met de Meepraters

Net als vele vorige jaren mogen we ons weer verheugen op een feestelijke Kerstdienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking! Op zondagmorgen 17 december (de derde advent) om 11 uur staan de engelen, de herders en de koningen iedereen op te wachten in de Bron. Samen met Jozef en Maria en het kindje in de kribbe.

We zullen met elkaar heerlijke liederen zingen en genieten van het muzikale talent van de HJ Smitband! Pastor Marja van Gaalen en dominee Gerbrand Molenaar zullen voorgaan in de dienst, samen met de Meepraters uit de woonzorggroep van de Anfieldroad. Na de dienst is er koffie met een mooie kerstverassing.

Dominee Margrietha Reinders, dirigent Foppe Jan Montsma en een grote groep vrijwilligers uit de Bron bereiden de viering voor. Samen met de voorgangers.

Wij verheugen ons ook op uw komst!

 

Met hartelijke groeten,

Pastoraat voor mensen met een verstandelijke beperking

(PKN gemeente “de Bron”)

gastspreker2

Compassie en diaconie, gastsprekers in het najaar 2023

Gastsprekers najaar 2023

Thema “Compassie en diaconie”

Zoals u in de Martelaren van Gorcum van ons gewend bent wordt in het najaar altijd de maand van de Gastsprekers georganiseerd. Mooie onderwerpen, zoals Laudato Sí, het Hooglied, en nog niet zo lang geleden: “Is onze kerk nog relevant?” kwamen aan de orde. Ook in 2023 willen we graag weer zo’n inspirerende cyclus organiseren, al is er nu geen sprake van een “máánd van de Gastsprekers”, maar is de periode wat uitgerekt.

 

Frank de Haas en Frans Woortmeijer, die de “Maand” altijd organiseren, hoefden deze keer niet lang over een onderwerp na te denken. In een tijd waarin alle locaties binnen Clara & Franciscus naar hun kwaliteiten moesten kijken, toen we moesten nadenken over de keuze van een centrumkerk, is het wellicht nuttig om juist eens aandacht te besteden aan een kwaliteit, waar we als Martelarengemeenschap niet zo goed in zijn: diaconie. Mededogen (compassie) en diaconie zijn nauw aan elkaar verbonden, daarom leek “Diaconie en compassie” ons een mooie slogan voor deze vier vieringen.

 

Hoewel het niet meevalt om ieder jaar weer goede sprekers te vinden die boeiend over hun onderwerp kunnen vertellen, kostte het ons dit jaar weinig moeite om vier sub-onderwerpen vast te stellen met de bijbehorende sprekers.

De keuze die we gemaakt hebben ziet er als volgt uit:

 

Datum Voorganger Gastspreker Koor Project
24 september Frans Woortmeijer Henk Baars LWM Voedselbank

Den Haag

8 oktober Frank de Haas Ds Margrietha Reinders Jubilemus Domino Betondorp bloeit
22 oktober Ari van Buuren Abt Johannes LWM Kleiklooster Amsterdam Bijlmer
12 november Ari van Buuren Nog niet bekend Meerklank Bukra Ahla

 

Aangezien het doel van een viering en de overweging uiteraard niet louter consumptief is, maar de bedoeling heeft de toehoorder tot daden aan te sporen, zijn we erg blij dat we met de penningmeester van de Martelaren de afspraak hebben kunnen maken, dat de opbrengst van de collectes tijdens deze vieringen bestemd is voor het “goede doel” van de gastspreker. Zoals altijd bij vieringen met gastsprekers, zullen zij na afloop van de viering in een nazit met belangstellenden nog verder van gedachten wisselen over hun onderwerp.

 

Hieronder een korte toelichting op de vier uitgenodigde gastsprekers.

 

Henk Baars

Henk Baars is voor veel oudere parochianen geen onbekende. In de jaren 70 van de vorige eeuw hoorde Henk bij de groep theologiestudenten, die in de pastorie van de oude Gerarduskerk op het Ambonplein woonde. Hij was lid van onze Liturgische Werkgroep Martelaren. Na zijn afstuderen was hij werkzaam in het arbeidspastoraat bij de Hoogovens, daarna werkte hij bij Stek (Stichting voor Stad en Kerk) in Den Haag. Henk is jaren lang voorzitter geweest van de 8 Mei Beweging. Na zijn pensionering is hij zich met volle overgave gaan  inzetten voor de voedselbank Haaglanden in Den Haag, en in die kwaliteit hebben we hem uitgenodigd om het spits af te bijten in de eerste viering in het thema Compassie en Diaconie.

Henk werd dit jaar koninklijk onderscheiden en gaat regelmatig voor in de basisgemeente “de Haagse Dominicus”.

 

Ds Margrietha Reinders

Ook Dominee Margrietha is geen onbekende in de Martelaren. Zij is op een gegeven moment gaan pionieren in Betondorp, waar geen (protestantse)  kerk staat. Ze hield bijeenkomsten in het Brinkhuis en Café de Avonden en langzaamaan ontstond er een soort van gemeenschap. In een interview met Oost-Online zegt ze hier over: Ik vond het niet per se een nadeel, want ik vermoedde al langer dat de kerken leegliepen omdat de vorm van de kerkdienst niet meer past bij deze tijd. Als je een kerkdienst bezoekt gaat alles nog bijna hetzelfde als 400 jaar geleden.

Ik moet bekennen dat ik een keer op bezoek was bij een tennisclub en dacht: het is hier echt beregezellig. De mensen kijken naar elkaar om, ze kennen elkaars naam, ze praten met elkaar over het leven, en ze hebben plezier met elkaar. Als iemand ziek is dan wordt die bezocht, als iemand gaat trouwen dan wordt er geld ingezameld voor een cadeau. Kortom, het sociale aspect is daar beter geregeld dan in veel kerken – een droevige constatering. Tegelijkertijd is het wel belangrijk dat er plekken zijn waar christelijke spiritualiteit wordt doorgegeven, en daarom houd ik ook van die kerk, ondanks alles.
“Lees waar Margrietha zich zoal mee bezighoudt op de website https://betondorpbloeit.nl/

 

Abt Johannes van den Akker

                                                                                                                                                                                                                                         Abt Isaac van Koningshoeve en Abt Johannes

Abt Johannes van den Akker is abt van het protestants-oecumenische Kleiklooster in Amsterdam Zuidoost. Het klooster bestaat uit vier geschakelde flats op Kleiburg, waar een aantal “medemonniken” met hun gezinnen woonachtig zijn.

Johannes van den Akker begon na zijn middelbare school aan de opleiding Bouwkunde in Delft maar hij vond de opleiding te technisch, te weinig op de mens gericht. Reden voor hem om na anderhalf jaar alsnog te kiezen voor de bachelor Theologie aan de VU. Na zijn studie richtte hij ‘Hoe Dan Wel’ op, een bedrijf dat startende ondernemers ondersteunt om hun idealen te verwezenlijken door middel van ondernemerschap. Daarnaast is hij abt in zijn zelf begonnen Kleiklooster in de Amsterdamse Bijlmermeer waar hij dakloze gezinnen opvangt. Bij dat klooster startte hij een bierbrouwerij: Kleiburg.

Om de kosten van deze opvang te financieren zocht hij contact met Abt Isaac van het Trappistenklooster Koningshoeven bij Tilburg en producent van het La Trappe trappistenbier. In samenwerking brachten ze dit voorjaar een “special” bier uit, waarvan de opbrengst geheel bestemd was voor de opvang van de dakloze ongehuwde moeders.

Zie verder: https://www.kleiburg.nl/kleiklooster/

 

Ari van Buuren

                               

Het gaat bij deze overweging natuurlijk niet om Ari, maar om het onderwerp Bukra Ahla. Het verhaal is bekend: een aantal jaren geleden, in 2016, was Ari in Beirut en kwam daar in contact met het vluchtelingenkamp Bukra Ahla. Hij sloot vriendschap met een van de leidsters van dit kamp en kwam zo steeds meer te weten over de moeilijkheden waarmee de opvang van de voornamelijk Syrische vluchtelingen  in Libanon te maken heeft. Ari heeft Bukra Ahla in Nederland, mede namens de Martelaren, zo’n beetje geadopteerd. Op 17 juni liepen de kinderen van de Martelaren en de Lidwinaschaal nog hun gesponsorde rondjes voor dit goede doel.

Via de link https://hofkerk.amsterdam/oudesite/bukra-ahla-een-betere-morgen/ kunt u lezen wat we destijds op onze website over Ari’s bezoek aan Libanon schreven.

Ari doet zijn uiterste best via de organisatie SB OverSeas een spreker of spreekster te vinden, maar op dit moment is het nog niet bekend wie dat zal zijn.

 

***

 

T.z.t zullen op deze pagina de links worden geplaatst, via welke de overwegingen van de betrokken sprekers te lezen zijn.

LaudatoSi-HOGEresolutie1-1-scaled-1

Laudato Sí middag in Urbanus

Laudato Si’ middag in tuin van Urbanuskerk

De Laudato Si’-werkgroep van de Clara & Franciscusparochie en het Jeannette Noëlhuis organiseren evenals in 2021 weer een Laudato Si’ middag in de prachtige tuin van onze kerk. Deze vindt plaats op zaterdagmiddag 23 september van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Verschillende mensen zullen workshops geven over allerlei onderwerpen die te makken hebben met zorg voor de schepping. Aan het eind is er in de buitenlucht een korte scheppingsviering, het is immers de ‘’periode van de schepping’’ die door veel kerken wereldwijd wordt gevierd. Het Jeannette Noëlhuis biedt aansluitend een vegetarische BBQ aan met soep en brood.

Aanmelden: abgparochie@gmail.com

 

Inhoud Workshops

Nature Walk – met zr. Melina Polo

Ontdek al wandelend de stilte in de natuur.

Grootouders voor het Klimaat  www.grootoudersvoorhetklimaat.nl
– met Margriet Goddijn

Je bent wel senior, maar daarmee niet zonder betrokkenheid! Menig senior deelt jouw zorgen over klimaat en milieu. De organisatie Grootouders-voor-het-klimaat laten de milieustem van de senioren duidelijk horen. Margriet Goddijn, secretaris van de kerngroep uit Amsterdam vertelt over de inzet van de Grootouders en haar ervaringen.

Klimaatgesprekken www.klimaatgesprekken.nl – met Nienke Hendriks

Hoe raak je in gesprek met andere mensen over het klimaat? De organisatie Klimaatgesprekken heeft daar een antwoord op. In deze workshop een eerste blik in de methode en het aanbod van Klimaatgespreken. Laat je inspireren om met gelijkgestemde mensen op onderzoek uit te gaan naar een leefstijl, die duurzaam is en voor jou werkt.

Ecofeminisme – met Nikki van Apeldoorn

Nikki Apeldoorn studeerde ecofeministische theologie in Guatemala en woont sinds ruim anderhalf jaar weer in Nederland, in het Jeannette Noëlhuis. Samen met jullie wil ze mediteren op het gedachtegoed van de ecofeministische theologe Sallie McFague, de wereld als het lichaam van God. Aan de hand van Sallie’s groene reflecties duiken we de diepte in door met elkaar in gesprek te gaan over een nieuw klimaat voor de theologie, één die van betekenis kan zijn voor de huidige tijd en de ecologische crisis waar we in leven.

Jezus Disruptor – met Frits ter Kuile

Op naar Jerusalem: Jezus was disruptief en bereid om daarvoor aangehouden te worden en met detentie, geseling, bespotting en zijn leven te betalen.  Na een kennismaking, gaan we met elkaar in gesprek: Wat weerhoudt mij ervan en wat geeft mij vreugde in de navolging van dit disruptieve aspect van zijn leven? We bespreken dit in kleine groepjes én plenair.

KlimaatDrama – met Uschi Janssen en Tessa Koopmanschap

Duivendrecht ligt op een verzonken berg. Kijk naar beneden, daar liggen de landschappen van vroeger opeengestapeld – de toendra, de wadden, de lagune, het moeras, de kreken, de veenweiden. Samen zullen we het ‘drama’ van de ontwikkeling van het veenweidelandschap achter de Urbanus uitspelen door verschillende rollen op ons te nemen. We zullen in het gezamenlijke spel ervaren wat de klimaatverandering met de veenweide doet en wat de gevolgen voor het klimaat zijn.

Hoop en wanhoop in de ecologische crisis – met Mieke van Opheusden

We leven in een crisis die de rest van ons leven gaat duren, alles is onzeker. Wegkijken is verleidelijk. Als we onze emoties toelaten, raken we overspoeld.

Herken je dat? Waar vinden we wortels in ons onzekere bestaan? Hoe kijken we het monster van de klimaatcrisis in de bek zonder aan wanhoop ten onder te gaan? Met behulp van oefeningen delen we onze verhalen en gaan zo op zoek naar antwoorden.

Sint Urbanus

Rijksstraatweg 230
1115 AV Duivendrecht

download (2)

Vredesweek 16 – 24 september

Dit jaar is het thema: On-Vrede en Nu?

Wat zegt PAX hierover ………

 

DEMOCRATIE ONDER DRUK

PAX is ontstaan vanuit de vredesbeweging die direct na de Tweede Wereldoorlog opkwam in Europa. Al sinds 1948

bouwt PAX in internationaal verband onvermoeid aan het bouwen en versterken van vrede. Eerst voornamelijk in

Nederland, waar we de grootste demonstraties uit de geschiedenis organiseerden, en later ook steeds meer in

conflictgebieden in het buitenland zoals Colombia, Zuid Soedan en Oekraïne.

Plekken waar iedere dag weer duidelijk wordt wat de gevolgen zijn van geweld, conflict en het

afbrokkelen van de democratie. Hier zien we ook wat het belang is van vredeswerk en wat het actief bouwen aan het

versterken van democratische waarden oplevert.

 

Toch blijkt steeds meer dat ook in Nederland de democratie onder druk staat, dat conflict, haat en geweld hier ook

dagelijks op de loer liggen en dat daarmee actief vredeswerk in Nederland weer harder nodig is dan ooit. Als

we de stand van zaken eerlijk opmaken zien we dat het systeem piept en kraakt onder structureel onrecht, dat de

verdeling van macht uit balans is en dat het weefsel dat onze samenleving bij elkaar houdt gestaag afbrokkelt.

 

We zien bestuurders die ongecontroleerd hun gang kunnen blijven gaan, een overheid die haar burgers wantrouwt of

zelfs als vijand behandelt en beleid waarin de belangen van grote bedrijven voorrang krijgen op die van burgers, de

samenleving en de planeet. Dat baart ons grote zorgen, en daar moeten we iets mee. Want hoe kun je in buitenlandse

conflictgebieden aan vrede en veiligheid bouwen, als de basis in het land waar we gevestigd zijn op haar

grondvesten staat te schudden?

We moeten dus keihard aan de slag. Na decennialang belangrijk vredeswerk in buitenlandse conflictgebieden

landt ons vredeswerk weer hier, in Nederland. Om weer schouder aan schouder te bouwen aan een sterkere,

weerbare democratie die daadwerkelijk oog heeft voor de belangen van burgers en van kwetsbare mensen in de

samenleving, en met een oog dat kritisch kijkt naar het handelen van bedrijven, overheden en bestuurders.

 

Vredesviering op zondag 16 september in de Martelaren van Gorcum.

In de Watergraafsmeer willen we de Vredesweek vieren met een oecumenische viering samen met de Koningskerk (EBG), de protestante gemeente de Bron, Leger des Heils ditmaal in onze Martelaren van Gorcum kerk.

Op zondag 23 september wordt de Vredesweek afgesloten tijdens de eerste themaviering over Compassie en Diaconie, met als voorgangers Henk Baars en Frans Woortmeijer

Pastoraatsgroep  Janneke de Bruin en Ari van Buuren

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.